Blog List View

观象授时之教程 02 

2015-04-20 13:10:34
1219 次阅读

北斗七星是由大熊座(UMa)的七颗明亮的恒星组成。
北斗七星的中国星名由斗口至斗杓连线顺序为天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳和瑶光。后三颗称“斗杓”。
通过斗口的两颗星连线,朝斗口方向延长5倍可以找到北极星,这两颗也称作“指极星”。

天枢    Dubhe     α UMa
天璇    Merak     β UMa
天玑    Phecda     γ UMa
天权    Megrez     δ UMa
玉衡    Alioth     ε UMa
开阳    Mizar     ζ UMa
瑶光    Alkaid     η UMa

上古有北斗九星, 追加这两颗
招搖    Seginus    γ Boo        
梗河    Izar    ε Boo

辅    Alcor    80 UMa


发表评论

相关讨论